A- ram- sam- sam

A-ram-sam-sam, a-ram-sam-sam,
gulli gulli gulli gulli gulli, ram-sam-sam

A-ram-sam-sam, a-ram-sam-sam,
gulli gulli gulli gulli gulli, ram-sam-sam

A ra-bi, a ra-bi,
gulli gulli gulli gulli gulli, ram-sam-sam

A ra-bi, a ra-bi,
gulli gulli gulli gulli gulli, ram-sam-sam

 

A-ram-sam-sam, a-ram-sam-sam,
gulli gulli gulli gulli gulli, ram-sam-sam